Budżet Obywatelski Miasta Redy
400.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na projekty ogólnomiejskie
400.000 PLN

Projekty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Plac do ćwiczeń na świeżym powietrzu z klatką typu street workout. 1

Lokalizacja projektu Teren usług sportu i rekreacji (25US, działka nr 327/109 - Identyfikator 221501_1.0002.327/109). Teren zielony usytuowany przy skrzyżowaniu ulic Brzozowej i Kazimierskiej w Redzie.

Opis projektu Projekt zakłada wykonanie podbudowy pod bezpieczną dla ćwiczących nawierzchnię miękką, montaż takiej nawierzchni oraz instalację rozbudowanej klatki wielofunkcyjnej do treningu typu crossfit i street workout. Zakup elementów składowych projektu u certyfikowanego przedstawiciela handlowego gwarantuje pozyskanie wymaganych certyfikatów zgodności z wymaganiami norm. Dodatkowo potwierdza, że sprzęt jest bezpieczny, funkcjonalny i posiada właściwe parametry wytrzymałościowe. Elementy składowe klatki: 5-6 modułów typu Rack, poprzeczka 45 stopni, słup ok 4m. z zamontowaną liną do wspinania, ławka skośna do ćwiczeń mięśni brzucha, belka niska z zamontowanymi kółkami gimnastycznymi do wykonywania ugięć ramion, belka wysoka (ok. 3,5m) z zamontowanymi kółkami gimnastycznymi do wykonywania wspierania siłowego, drążki proste zamontowane na różnych wysokościach do wykonywania podciągnięć siłowych, poręcze do wykonywania ugięć ramion, podwyższenie do wykonywania wejść i zejść lub wskoków i zeskoków. Elementy dodatkowe: montaż dwóch punktów świetlnych (moc 35-40W dla każdej latarni) z modułami solarnymi. Szacunkowe wymiary obiektu wraz z placem i strefą bezpieczną: 10m x 10m

Szacunkowa wartość realizacji projektu 72.600 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.400 PLN

Autor Piotr Latański

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Oznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Kazimierskiej 2

Lokalizacja projektu 84-240 Reda ul. Kazimierska 29

Opis projektu Projekt zakłada oznaczenie przejścia dla pieszych poprzez naniesienie oznakowania poziomego, pionowego oraz montaż latarni zasilanych ogniwem słonecznym po obydwu stronach ulicy, które miały by na celu doświetlenie światłem białym tego miejsca po zmroku.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 20.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Małgorzata Latańska

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Podwórko Betlejem - boisko do piłki nożnej. 3

Lokalizacja projektu Reda Betlejem ul. Kwiatowa

Opis projektu Planuje się wytyczenie boiska zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym w poprzednich latach projektem. Teren zostanie wypoziomowany. Ustawione zostaną bramki. Za bramkami ustawione zostaną piłkochwyty zabezpieczające przed wypadaniem piłki na dziecięcy plac zabaw oraz na boisko do koszykówki.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Katarzyna Piwecka-Witt

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie w suszarkę bębnową i pralnico-wirówkę do prania ubrań specjalnych. 4

Lokalizacja projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Redzie, ul. Pucka 4

Opis projektu Proces palenia począwszy od rozkładu materiału palnego, kończąc na utlenianiu w strefie spalania płomieniowego jest mechanizmem generującym szereg różnych substancji chemicznych. Niemal wszystkie w sposób negatywny oddziałują na zdrowie strażaka pracującego w strefie zadymienia. Jednak duża część tych substancji wnika w osłony osobiste strażaka. Wielowarstwowa struktura ubrania specjalnego, rękawic, kominiarki, tekstylnych elementów wyposażenia hełmu sprawia, że zanieczyszczenia te łatwo zostają uwięzione w ich wnętrzu. Ustalono, że zanieczyszczenia te mają wpływa na: - możliwość przewodzenia prądu elektrycznego przez ubranie, - możliwość zapalenia się zewnętrznej powierzchni ubrania, - zwiększenie pochłaniania energii emitowanej przez promieniowanie z pożaru przez ubranie - zmniejszenie pożądanej wymiany gazowej powłok ubrania, - osłabienie właściwości mechanicznej oraz termicznej włókien, z których ubranie zostało wykonane, - zmniejszenie widoczności elementów odblaskowych na ubraniu, - zwiększenie wagi ubrania, - pojawienie się zagrożenia zdrowotnego zarówno dla strażaka jak i ludności cywilnej, z którą strażak ma styczność. Strażak, opuszczając miejsce pożaru, winien pamiętać, że Środki Ochrony Indywidualnej należy poddać czyszczeniu, a wręcz dekontaminacji. Czyszczenie wstępne odbywa się jeszcze na miejscu prowadzonych działań – poprzez strzepanie cząstek stałych oraz obmycie strumieniem wody. Właściwe czyszczenie i dezynfekcja odbywa się poprzez poddanie mundurów bojowych procesowi prania w przystosowanej do tego profesjonalnej pralnicy. Profesjonalna, przemysłowa maszyna pralnicza jest niezbędnym wyposażeniem każdej jednostki straży pożarnej. Pranie ubrań specjalnych to zabieg specjalistyczny. Odzież strażacką należy prać i impregnować w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami producenta odzieży, który podaje szczegółowo jakich środków należy używać i w jakich ilościach, co nie jest możliwe w przypadku maszyn domowych. Bardzo is

Szacunkowa wartość realizacji projektu 21.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Katarzyna Smolska

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Ulica Fiołkowa,Reda, utwardzenie nawierzchni 5

Lokalizacja projektu Reda,ul.fiołkowa.

Opis projektu Utwardzenie nawierzchni płytami typu yumbo. Płyta drogowa jomb 100/75/12,5 zbrojona(40 zł za 1 m plyty + 160 zł (robocizna i stabilizacja z piasku i gruzu,na koniec równanie zagęszczarką.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 96.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 3.000 PLN

Autor Teresa Richert

Status Aktualnie rozpatrywane - wyjaśnienie/uzupełnienie danych

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Nasadzenia drzew przy placu zabaw u zbiegu ulic: Brzechwy, Osadniczej i Obwodowej, Zagospodarowanie ronda wzdłuż ul. Morskiej i ul. Bosmańskiej 6

Lokalizacja projektu Działki nr: 682/12 (plac zabaw), 852/2, 881/2, 874/5, 874/3, 851/13, 853/1 (rondo)

Opis projektu Projekt zakłada wprowadzenie drzew, które przyczynią się do urozmaicenia pod względem estetycznym oraz przyrodniczym przestrzeni placu zabaw, który jest użytkowany przez wiele rodzin mieszkających w okolicy. Teren w Miejscowym Palnie Zagospodarowania Przestrzennego jest przeznaczony pod teren zieleni urządzonej, przy czym jednym z założeń jest wzbogacenie terenu nasadzeniami zieleni wysokiej, przy zastosowaniu gatunków adekwatnych do warunków siedliskowych. W związku z powyższym projekt wpisuje się w założenie MPZP. Celem projektu jest także wprowadzenie drzew i zieleni niskiej na rondzie wzdłuż ulicy Morskiej i Bosmańskiej, które przyczynią się do urozmaicenia pod względem estetycznym oraz przyrodniczym przestrzeni ulicy Morskiej, a także krzewów, traw ozdobnych oraz bylin, dzięki, którym miejsce będzie miało unikalny charakter.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 46.824 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 15.000 PLN

Autor Łukasz Dzieliński

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Życie nad rzeką etap I 7

Lokalizacja projektu Dzielnica Betlejem, Działka numer 1390/6

Opis projektu Projekt zakłada zagospodarowanie terenów miejskich nad rzeką Reda w dzielnicy Betlejem. Projekt uwzględnia przygotowanie podłoża poprzez skoszenie wysokich traw, zamontowanie ławek parkowych przy rzece, stojaka rowerowego, dwóch koszy na śmieci, kosz na odchody zwierzęce , a także cztery leżaki parkowe, huśtawkę oraz wyznaczone miejsce na ognisko /grill wraz z ławkami.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 97.300 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Monika Śledź

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Garncarskiej w Redzie, działka nr 705/10 8

Lokalizacja projektu Działka nr 705/10

Opis projektu Projekt obejmuje teren, na którym obecnie znajduje się altana do wypoczynku. Zakłada wprowadzenie drzew oraz roślinności niższej, w tym roślinności o funkcjach izolacyjnych, żeby wyodrębnić miejsce z ewentualnej, przyszłej zabudowy (sąsiednie tereny przeznaczone są w planie miejscowym pod zabudowę). W związku z powyższym, ważne jest żeby zadbać o zagospodarowanie tej przestrzeni i o ile to możliwe, w porozumieniu z właścicielami pozostałych działek, dążyć do stworzenia w przyszłości zintegrowanej przestrzeni rekreacyjnej - jedynej w tej części Redy, dla mieszkańców. W projekcie przewidziano oprócz zieleni urządzenia rekreacyjne dla dzieci, takie jak trampolina ziemna oraz tor przeszkód, zagospodarowując kolejne działki cała przestrzeń może być zagospodarowana w ciekawy sposób, na poziomie europejskim.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 20.000 PLN

Autor Zofia Dzielińska

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

R E D A: Ratuj Ekspresowo Dostępnym AED- automatycznym defibrylatorem 9

Lokalizacja projektu 1. Przedszkole nr 1 w Redzie, ul. Gniewowska 4, 2. Przedszkole nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27, 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38, 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie, ul. Rekowska 36, 6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie, ul. Gniewowska 33, 7. Fabryka Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A, 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie, ul. Łąkowa 59, 9. Dworzec kolejowy PKP w Redzie, ul. Gdańska

Opis projektu AED to automatyczny defibrylator czyli nowoczesne urządzenie, które poprzez komunikaty głosowe instruuje jak używać go przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki AED szanse na uratowanie ludzkiego życia zwiększają się wielokrotnie, urządzenie jest tak zaprojektowane, że może go używać osoba w każdym wieku nawet bez wcześniejszego przeszkolenia. Projekt zakłada umieszczenie tego rodzaju urządzeń w newralgicznych punktach w mieście Reda takich jak szkoły, park miejski oraz Fabryka kultury. Urządzenia będą połączone do specjalnego systemu, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić ich lokalizację, a każdorazowe ich użycie natychmiast zaalarmuje służby ratownicze.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.360 PLN

Autor Dorota Kobiella

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa parkingu dla samochodów na ul. Parkowej 10

Lokalizacja projektu Reda, ul. Parkowa, działka nr 356/1 obręb 2 przy SP 3 w Redzie

Opis projektu Projekt będzie polegał na budowie parkingu na ul. Parkowej. Miejsce parkingu miało by być pomiędzy posesjami czyli na obecnym pasie drogowym, który umożliwia budowę 14 miejsc parkingowych na ul. Parkowej – vs a vis bocznego wejścia do SP nr 3 w Redzie.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 43.750 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.000 PLN

Autor Joanna Kwella

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Bezpieczna droga na plac zabaw, do szkoły oraz do sklepu przez ulicę Długą, wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Harcerskiej o piramidę linową do wspinania się. 11

Lokalizacja projektu ul. Długa przejścia dla pieszych wyniesione przy ul. Rajdowej oraz przejście z Lidla obok bloku Orlex oraz piramida linowa – plac zabaw – ul. Harcerska

Opis projektu Wyniesienie 2 przejść dla pieszych na ul. Długiej zwiększy bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców, spowoduje jazdę kierowców z mniejszą prędkością. Zamontowanie nowego urządzenia na placu zabaw, spowoduje rozbudowę placu zabaw, zwiększy atrakcyjność placu i zapewni zabawę dzieciom.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 49.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 1.500 PLN

Autor SYLWIA LASKOWSKA-SKUBICHA

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zielone przystanki autobusowe 12

Lokalizacja projektu przystanki autobusowe: Łąkowa Osiedle 02, Wrzosowa 02

Opis projektu Projekt zakłada utworzenie „zielonych przystanków autobusowych” w dwóch wybranych lokalizacjach w Redzie. Zasadzenie wokół i na przystankach roślinności, budowie małej architektury oraz stacji naprawczej dla rowerów. Projekt zakłada również rozpisanie konkursu na zaprojektowanie „zielonych przystanków autobusowych”. W ramach projektu planuje się również zakup elementów odblaskowych z hasłem ekologicznym, które zostaną rozdane dzieciom z redzkich przedszkoli.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 4.000 PLN

Autor MARTA TEMPIŃSKA

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Taras Widokowy na Stadion Miejski 13

Lokalizacja projektu MOSIR Reda, ul. Łąkowa 59

Opis projektu Przedmiotem projektu jest wykonanie tarasu widokowego na stadionie miejskim na terenie MOSIR Reda. Zakres prac do wykonania: • podłoże z płyt betonowych chodnikowych płaskich • budowa muru oporowego z balustradami szklanymi • wykonanie fontanny chodnikowej • zakup zadaszenie, stolików, krzeseł, ławek z betonu architektonicznego, śmietników • wykonanie nasadzeń roślinności wg. projektu.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 99.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 2.500 PLN

Autor WACŁAW TROCKI

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Zielone przystanki autobusowe 14

Lokalizacja projektu przystanki autobusowe: Pętla Marii konopnickiej 01, Reda AquaPark 01

Opis projektu Projekt zakłada utworzenie „zielonych przystanków autobusowych” w dwóch wybranych lokalizacjach w Redzie. Zasadzenie wokół i na przystankach roślinności, budowie małej architektury oraz stacji naprawczej dla rowerów. Projekt zakłada również rozpisanie konkursu na zaprojektowanie „zielonych przystanków autobusowych”. W ramach projektu planuje się również zakup elementów odblaskowych z hasłem ekologicznym, które zostaną rozdane dzieciom z redzkich przedszkoli.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 100.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 4.000 PLN

Autor KAMIL TEMPIŃSKI

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

ZESTAW DO STREET WORKOUT 15

Lokalizacja projektu Reda, ul. Brzozowa na miejskim terenie rekreacyjnym.

Opis projektu Projekt zakłada budowę placu ze sprzętem do treningu z masa własnego ciała, popularnie zwanego street workoutem. Street workout to forma ćwiczeń łącząca elementy gimnastyki i parkouru. Można trenować wykorzystując własną masę ciała z pomocą różnych przedmiotów takich jak ławki czy drążki. Kluczowymi elementami w Street Workout są: pompki, podciągnięcia, zwisy oraz różne ich kombinacje. Ma na celu umożliwić ćwiczącym rozwój fizyczny, bez konieczności ponoszenia kosztów, np. zakupienia karnetu na siłownię. Na sprzęt składają się głównie drążki różnej wielkości pozwalające na dogodne wykorzystanie podczas ćwiczeń.

Szacunkowa wartość realizacji projektu 84.000 PLN

Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym 4.000 PLN

Autor Marta MELZER

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.